Súťaž na FB

1.1. Usporiadateľ súťaže: KLARISA SZÉP, 943 54 Svodín č. 943, Slovensko, IČO: 41951905,  DIČ: 1042256127 (ďalej len „usporiadateľ“)

1.2. Názov súťaže: „HĽADAJ ŽENU“ – „KERESD A NŐT“

1.3. Miesto priebehu súťaže: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „miesto konania súťaže“).

1.4. Spracovateľ osobných údajov: KLARISA SZÉP, 943 54 Svodín č. 943, Slovensko, IČO: 41951905,  DIČ: 1042256127

1.5. Trvanie súťaže: Súťaž prebieha v čase od 10. 10. 2018 19:00 hod. do 15. 10. 2018 19:00 hod.

1.6. Víťaz súťaže: Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.3 týchto pravidiel a bude vylosovaný usporiadateľom za svoj príspevok v súťaži dňa 15. 10. 2018 o 19:15 hod.

1.7. Dôležité informácie: Začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercov, mená výhercov  a pod. oznámi Usporiadateľ na svojej oficiálnej stránke www.toneintone.eu

1.8. Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytuje Usporiadateľ súťaže.

II. Zameranie súťaže a účastníci

2.1. Súťaží sa o nákupnú poukážku v hodnote 40,- EUR, slovom: štyridsať eur

2.2.  Výhrou je 40,- eurová nákupná poukážka, ktorá platí v predajni Tone in Tone v Štúrove na adrese Bocskaiho 27, 94301 Štúrovo

Súťaže sa nemôžu zúčastniť Usporiadatelia a ich rodinný príslušníci

Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, vylosuje Usporiadateľ víťaza

2.3. Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. zúčastniť sa môže FO, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook a
  2. prispeje selfie fotkou marketingového maskota predajne Tone in Tone, ktorý sa nachádza v meste Štúrovo 

Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

III. Kódex účastníka súťaže

3.1. Usporiadateľ  si vyhradzuje právo ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže vyradiť v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.

3.2. Obsah súťažného príspevku musí byť selfie fotka súťažiaceho s marketingovým maskotom predajne Tone in Tone. Usporiadateľ má právo jednostranne vymazať alebo neuverejniť príspevok súťažiaceho, ktorý je v rozpore s pravidlami súťaže, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, t. j. príspevky, ktoré majú vulgárny alebo obscénny charakter; obsahujú vyhrážky či nabádanie k násiliu; podnecujú nenávisť voči jednotlivcom alebo rasovým, náboženským, národnostným, sexuálnym a iným menšinám; obsahujú odkazy na webové stránky s nelegálnym obsahom; obsahujú reklamu či spam.

IV. Priebeh losovania

4.1. Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.3 týchto pravidiel, bude zaradený do zlosovania.

4.2. Z konečného počtu účastníkov po ukončení súťaže vylosuje Usporiadateľ víťaza. Víťaz bude zverejnený na stránke www.toneintone.eu .  Výhercu bude Usporiadateľ kontaktovať prostredníctvom správy na jeho FB účte . Na základe tejto správy  je výherca povinný Usporiadateľa kontaktovať do 10 dní na e-mailovej adrese info@toneintone.eu

4.3. Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

V. Záverečné ustanovenia

5.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke www.toneintone.eu. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

5.2. Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.

5.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.

5.4. Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

5.5. Podmienky Ochrany Osobných Údajov si vie súťažiaci prečítať na stránke https://toneintone.eu/ochrana-osobnych-udajov/

 

Vo Svodíne dňa 09.10.2018