Obchodné podmienky

1.Všeobecné dojednania

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky zo strany zákazníka (ďalej označovaný zámenom „vy“) u spoločnosti Klarisa Szép (ďalej označovaná iba ako „toneintone.eu“, alebo tvarmi zámena „my“), a to prostredníctvom webovej stránky www.toneintone.eu

Používaním toneintone.eu a/alebo objednaním tovaru vyjadrujete svoj súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v tomto dokumente (ďalej len „Podmienky“). Pred odoslaním/potvrdením svojej objednávky sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli týmto Podmienkam.

Objednávať môžu iba fyzické osoby staršie ako 18 rokov, spôsobilé na právne úkony, s bydliskom alebo inou adresou na Slovensku, ktoré nejednajú v mene svojej alebo inej právnickej osoby – spoločnosti.

Zaradenie akýchkoľvek výrobkov alebo služieb na www.toneintone.eu v určitú dobu neznamená ani nezaručuje, že tieto výrobky alebo služby budú k dispozícii kedykoľvek. Vyhradzujeme si právo akýkoľvek výrobok kedykoľvek stiahnuť.

Vyhradzujeme si právo čas od času tieto Podmienky upravovať bez predchádzajúceho upozornenia. Na vašu objednávku sa vzťahuje tá verzia Podmienok, ktorá je zverejnená na www.toneintone.eu v čase odoslania/potvrdenia príslušnej objednávky.

Toneintone.eu chce poskytnúť čo najlepšie skúsenosti s nakupovaním online. Na tento účel musíme zabezpečiť, aby naše služby fungovali bezproblémovo. Chápete a súhlasíte s tým, že nebudete

  • zverejňovať, šíriť, distribuovať, nahrávať alebo propagovať akúkoľvek komunikáciu či obsah, ktoré by mohli poškodiť našu činnosť, výrobky alebo služby alebo by ich mohli negatívne ovplyvniť;
  • konať spôsobom alebo používať prístroj, ktorý obmedzuje, narúša, ruší alebo brzdí iného používateľa pri používaní alebo návšteve stránky toneintone.eu alebo ktorý ovplyvňuje bezpečnosť stránky; alebo
  • používať žiadny prístroj alebo pokúšať sa využívať iný prostriedok, softvér, nástroj, skript či iný prístroj alebo mechanizmus (napríklad spider, bot, crawler, avatar alebo inteligentný agent) na navigáciu alebo prehľadávanie stránky alebo na kopírovanie obsahu zo stránky. Vyhradzujeme si právo okamžite zamedziť prístupu na stránku a zatvoriť účet používateľa, ktorý poruší toto ustanovenie alebo akékoľvek iné ustanovenie v týchto podmienkach.

 

2.Ceny a poštovné

Ceny uvedené na toneintone.eu sú vrátane aktuálnej sadzby DPH, ale nezahŕňajú poštovné.

Poštovné pre každú objednávku je v rovnakej výške, a to bez ohľadu na veľkosť alebo hmotnosti vašej objednávky. Cena každého spôsobu dodania je jasne uvedená v sekcii Pokladňa. Náš štandardný poplatok za dodanie je 4,99 EUR. Ak nemôžeme dodať objednávku kompletne a musíme vytvoriť viac ako jednu dodávku, nebude vám účtovaný žiadny príplatok za akékoľvek následné dodávky.

 

3.Objednávanie/uzatvorenie zmluvy

Možnosti objednávania dostupné pre vás sú prostredníctvom www.toneintone.eu.

Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, po odoslaní/potvrdení svojej objednávky dostanete e-mailom potvrdenie. Ak z nejakého dôvodu nie sme schopní danú objednávku vybaviť, dáme vám vedieť čo najskôr. Ak sme už za takúto objednávku obdržali platbu, pokúsime sa vám príslušnú sumu vrátiť, a to za použitia rovnakého spôsobu platby, ktorý ste použili na vykonanie platby. Ak sú z nejakého dôvodu potrebné alternatívne opatrenia, budeme vás informovať a požiadame vás, aby ste kontaktovali zákaznícky servis, ktorý vrátenie platby vyrieši.

 

4.Doručenie

Toneintone.eu čo najstarostlivejšie prijíma a spracováva objednávky a bude sa snažiť doručiť objednávku na adresu vášho bydliska alebo inú adresu na Slovensku, ktorú ste si zvolili.

Toneintone.eu sa snaží odosielať objednávky v najrýchlejšom možnom čase a v poradí, v ktorom sú prijaté. Naším cieľom je dodať tovar do 5 až 7 pracovných dní po potvrdení objednávky, resp. ak bude platba poukázaná v prospech účtu toneintone.eu. Aj keď sa snažíme dodávať vo vyššie uvedenej lehote, doručenie môže trvať dlhšie z dôvodu neočakávaných udalostí. V nepravdepodobnom prípade, že by dodacia lehota presiahla dobu 30 dní, môžete svoju objednávku zrušiť.

Než odošlete/potvrdíte svoju objednávku, budete informovaní o predpokladaných podrobnostiach doručenia. Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, po odoslaní/potvrdení svojej objednávky dostanete e-mailom potvrdenie s predpokladanými podrobnosťami o dodaní.

Ak vaša objednávka v predpokladanom termíne nedorazí, kontaktujte prosím zákaznícky servis toneintone.eu telefonicky na 0917 981 165, alebo prostredníctvom e-mailu info@toneintone.eu.

 

5. Zrušenie objednávky

Objednávku môžete zrušiť alebo vrátiť od dátumu odoslania/potvrdenia objednávky až do 14 dní po obdržaní objednaného tovaru. Ak ste za tovar už zaplatili, bude vám platba vrátená, po odčítaní nákladov na dopravu, toneintone.eu štandardné náklady vo výške 4.99 eura, za vrátenie tovaru, pretože toneintone.eu tieto náklady vznikli. Ak sa rozhodnete, že si určité položky tovaru ponecháte a svoju objednávku zrušíte len čiastočne, náklady na doručenie vám vrátené nebudú.

 

Ak si prajete svoju objednávku zrušiť alebo tovar vrátiť, zašlite nám prosím upozornenie písomne, a to buď poštou, najlepšie pomocou predtlačeného formulára vo vašej zásielke, alebo zaslaním listu na zákaznícky servis Klarisa Szép – tone in tone, 943 54 Svodín 943; e-mailom na info@toneintone.eu ; a vráťte tovar na našu adresu, ako je uvedené v článku (Vrátenie tovaru). Vrátime vám peniaze pokiaľ možno rovnakým spôsobom platby, aký ste použili vy k úhrade (alebo ak tovar ešte nebol zaplatený, prejaví sa vrátenie tovaru na aktuálnom stave vášho účtu), čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od doručenia oznámenia o zrušení, za predpokladu, že sme dostali tovar alebo doklad o tom, že ste tovar odoslali späť. K vráteniu peňazí môže byť použitý aj iný spôsob platby, za predpokladu, že s touto zmenou súhlasíte; v žiadnom prípade vám za to nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Ak je tovar, ktorý ste dostali, vadný, informujte neodkladne ttoneintone.eu a vráťte dotknutý tovar podľa bodu 6 (Vrátenie tovaru) nižšie. Za všetky výrobky považované za vadné vráti toneintone.eu peniaze v plnej výške. Dojednania uvedené v týchto Podmienkach nezužujú žiadne práva na základe platných zákonov.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

V prípade, že zákazník nie je spokoný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50 Nitra 1, te.: 037/77 20001, e-mail: nr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

6. Vrátenie tovaru

Toneintone.eu zaručuje vrátenie peňazí v plnej výške v súlade s dojednaním bodu 5 (Zrušenie objednávky), a to za predpokladu, že všetok tovar je vrátený v rovnakom stave, v akom ste ho dostali. To znamená, že by tovar nemal byť poškodený, znečistený, alebo upravený, a všetky etikety alebo štítky by mali byť neporušené.

 

Všetky naše zásielky obsahujú predtlačený formulár, ktorý môžete použiť v prípade, že sa rozhodnete všetok tovar vrátiť. Podrobnejšie informácie o našich postupoch v prípade vrátenia tovaru nájdete na www.toneintone.eu – Zákaznícky servis – Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

 

Kam tovar vrátiť

Spolu s vyplneným tlačivom „Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy“ a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne buď na niektorú z našich predajní alebo zaslať tovar na adresu:

KLARISA SZÉP tone in tone – Reklamačné oddelenie

943 54 Svodín 943

 

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom. Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v pondelok, prvý deň sa počíta utorok.

 

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (napr. potvrdzujúci email z objednávky resp. faktúra). Zároveň je potrebné priložiť tlačivo “ Formulár na vrátenie tovaru“, ktorý tvorí prílohu emailu, pri objednávke tovaru.

 

7. Spôsoby platby

Kreditná alebo debetná karta

Údaje o platbe môžete zadať pri zadávaní objednávky s použitím platnej kreditnej alebo debetnej karty (Visa alebo MasterCard). Príslušná suma bude okamžite na vašej karte zablokovaná, ale nebude strhnutá, dokiaľ nebude tovar odoslaný.  toneintone.eu  si vyhradzuje právo overiť platnosť kreditnej alebo debetnej karty, jej kreditné postavenie vo vzťahu k hodnote objednávky a či sú údaje o adrese kupujúceho správne. V závislosti na výsledku týchto kontrol môžeme objednávku odmietnuť.

 

Pay pal

Systém PayPal je elektronický platobný prostriedok. Účet v systéme si možno predstaviť ako bežný bankový účet, ktorý sa dá však priamo napojiť na milióny internetových obchodov po celom svete a presun peňazí z účtu na účet prebieha okamžite. Dá sa povedať, že na internete majú všetci rovnakú banku – PayPal.

 

V prípade problémov s úhradou nás kontaktujte prostredníctvom Kontaktného formulára

 

Dobierka

Môžete si zvoliť možnosť zaplatiť na dobierku pri prevzatí tovaru, a to bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

V e-maile s potvrdením odoslania dostanete príslušný daňový doklad.

 

8. Farby

Vynakladáme všetko primerané úsilie, aby sa vlastnosti našich výrobkov vrátane zloženia a farieb zobrazovali čo najpresnejšie. Farba, ktorú vidíte, závisí najmä na Vašom počítačovom vybavení, a tak nemôžeme zaručiť, že váš počítač zobrazí farby presne.

 

9. Záruka

Ak má tovar, ktorý ste zakúpili, vady, toneintone.eu dodržuje všetky zákonné predpisy týkajúce sa záruky. Ak máte reklamáciu týkajúcu sa zjavných materiálových alebo výrobných vád na tovare, ktorý sme vám dodali, vrátane škody vzniknutej pri preprave, dajte nám prosím vedieť a vráťte tovar k nám bez omeškania pomocou dodaného predtlačeného formulára na vrátenie.

 

10. Oddeliteľnosť

Ak je ktorákoľvek časť týchto Podmienok zakázaná, alebo ak bolo akýmkoľvek súdom alebo regulačným orgánom zistené, že je neúčinná, ostatné Podmienky zostávajú v platnosti.

 

11. Vlastnícke práva

Všetky práva duševného vlastníctva, ako sú ochranné známky a autorské práva, na www.toneintone.eu zostávajú vo vlastníctve toneintone.eu. Akékoľvek použitie www.toneintone.eu alebo jeho obsahu, vrátane kopírovania alebo ukladania takéhoto obsahu ako celku alebo jeho časti, iné ako pre vaše osobné, nekomerčné použitie, je bez súhlasu našej spoločnosti zakázané.

 

12. Informácie o spoločnosti

KLARISA SZÉP – tone in tone

Sídlo spoločnosti:  943 54 Svodín č. 943, Slovensko

IČO: 41951905,  DIČ: 1042256127

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri  Okresného úradu v Nových Zámkoch
Číslo živnostenského registra: 404-18892

 

Kontaktné údaje (zákaznícky servis):

E-mail: info@toneintone.eu.

Tel.: 0917 981 165

 

26/07/2017